همواره این سوال در مواجهه با یک بیماری روماتیسمی به ذهن بیمار و پزشک خطور می کند که مواد غذایی چه نقشی در ایجاد این بیماری دارند؟ آیا مصرف ماده غذایی خاصی منجر به این بیماری شده است و آیا حداقل بعنوان تسریع کننده یا تشدید کننده روند بیماری میتواند مطرح باشد یا خیر؟ اینکه برخی غذاها بعنوان ضد روماتیسم ...


ادامه مطلب ...